Wpisz swoje uwagi odnośnie serwisu

Certyfikaty dla firm

Zapytanie ofertowe


Kącik technologiczny ›

Nowości z rynku drzewnego

Kategorie

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 W SERWISIE INTERNETOWYM PALECIARZ.PL
 
I.Postanowienia ogólne
II.Definicje
III.Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis
IV.Warunki zawierania i świadczenia umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 
V.Zasady publikacji treści w serwisie
VI.Własność intelektualna
VII.Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy
VIII.Postępowanie reklamacyjne 
IX.Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
X.Postanowienia końcowe
 
I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Serwis internetowy działający pod adresem internetowym paleciarz.pl, udostępniony jest Użytkownikom przez
KRZYSZTOF BURY
TARGANICE, UL. GRANICZNA 13, 34-120 ANDRYCHÓW
prowadzonego przez Krzysztofa Bury
adres do doręczeń: Targanice, ul. Graniczna 13, 34-120 Andrychów, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@paleciarz.pl.
2.Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.Regulamin Serwisu internetowego określa w szczególności:
3.1.rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną,
3.2.warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
3.3.obowiązki Użytkownika,
3.4.zasady publikacji treści w Serwisie,
3.5.tryb postępowania reklamacyjnego,
3.6.odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy.
4.Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
5.Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu do przestrzegania postanowień Regulaminu.
6.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 
II.DEFINICJE
1.USŁUGODAWCA (OPERATOR) –
KRZYSZTOF BURY
TARGANICE, UL. GRANICZNA 13, 34-120 ANDRYCHÓW
adres do korespondencji: ul. Graniczna 13, Targanice,34-120 Andrychów, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@paleciarz.pl.
1.2.UŻYTKOWNIK (USŁUGOBIORCA) – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną, która korzysta z serwisu. Każda osoba  dokonująca rejestracji w serwisie  i akceptacji wymaganych w jej trakcie oświadczeń staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z Regulaminem Serwisu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 
 .
3.FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
4.KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
5.REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
6.SERWIS - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresami www.paleciarz.pl.
7.USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
8.NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących wiadomości zawartych w Serwisie.
9.LICENCJA- umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83).
 
III.RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SERWIS
1.1.Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:  
1.1.prowadzenie Konta w Serwisie,
1.2.korzystanie z Newslettera,
1.3.Usługi marketingowe i promocyjne świadczone przy użyciu funkcjonalności serwisu opisane w zakładce http://paleciarz.pl/regulamin-uslug
2.Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w  Regulaminie. 
 
IV.WARUNKI ZAWIERANIA I ŚWIADCZENIA 
UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 
1.1.komputer z dostępem do Internetu,
1.2.dostęp do poczty elektronicznej,
1.3.przeglądarka internetowa,
1.4.włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
2.Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na inne podmioty, bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawca, pod rygorem nieważności.
3.Świadczenie Usług Elektronicznych przez Serwis opisanych w rozdziale III pkt. 1 ma charakter nieodpłatny lub odpłaty ( w przypadku usług wskazanych w rozdziale III pkt. 1.3.)
3.1. Serwis , przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Użytkownikowi następujące informacje:
a.dokładny opis danego produktu/ licencji i jego cech;
b.łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za dostarczenie oraz podsu-mowującą łączną kwotę zamówienia wraz z wybraną opcją dostawy 
c.dotyczące sposobu i terminu zapłaty
d.dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
a.Użytkownik składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu serwisu  oraz informacjami wskazanymi  w ust. 1, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczyta-niu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia użytkownika , Użytkownik wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ” .
b.

3.2. Użytkownik ma możliwość zakupienia usług odpłatnych poprzez dokonanie następujących czynności:
a) wybór usługi, wypełnienie formularza zamówienia dostępnego pod adresem http://paleciarz.pl/zamowienie i dołączenie wymaganych załączników i informacji, oraz akceptacja regulaminu i wyrażenie zgód niezbędnych dla prawidłowej realizacji umowy
b) wybór formy płatności
c)dokonanie płatności
3.3.W ramach serwisu dostępne są następujące formy doładowania:
- Doładowanie szybkim przelewem poprzez serwis DotPay.pl
    • Płatność tradycyjnym przelewem. Płatności prosimy kierować na konto: PL86105011001000009230492648  (w tytule prosimy wpisać numer zamówienia)
- SMS/MMS PREMIUM
      Na przelew oczekujemy do 7 dni - po upływie tego terminu, anulujemy zamówienie.
3.4. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia  wszystkie koszty zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Użytkownika
Uruchomienie możliwości korzystania z usługi nasteruje najpóźniej w ciągu  24 godzin od dokonania płatności.
3.5.  Użytkownik będący przedsiębiorcą i nabywający usługę w celu związanym z prowadzona działalnością zawodowa lub gospodarczą  akceptując warunki regulaminu wyraża zgodę  na przesyłanie  na wskazany przy zakupie usługi adres poczty elektronicznej , faktur VAT w formie elektronicznej. Użytkownik  , żądający wystawienia faktury VAT dokonując zamówienia  zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
a)  Imię i nazwisko/firmę,
b)  Adres zamieszkania/siedziby,
c)  Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
d)  Numer zamówienia,
e)  Adres korespondencyjny
Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Użytkownik/ Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o  zmianach w niniejszym Regulaminie. Użytkownikom nie będącym przedsiębiorcami co do zasady wystawiane są paragony na wykonane usługi i sprzedaż prowadzoną PRZEZ Operatora.
4.Okres na jaki umowa zostaje zawarta: 
4.1.umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
4.2.umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
4.3. Umowy na poszczególne odpłatne usługi marketingowo promocyjne zawierane są na okresy i na warunkach  opisanych w ofercie dostępnej pod adresem http://paleciarz.pl/regulamin-uslug. Strony związane są treścią oferty obowiązującej w chwili zamówienia, treść podstawowych warunków realizacji usługi prezentowana jest przed kliknięciem przycisku „ zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oraz  utrwalana jest w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przesyłanym Użytkownikowi , który wykupił dodatkowa odpłatna usługę.
5.Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.
6.Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich. 
7.Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
8. W ramach serwisu istnieje możliwość odpłatnego zamieszczania przez Użytkowników reklam w postaci banerów na stronach serwisu, umowy w tym zakresie podlegają indywidualnym negocjacjom i zawierane sa w formie pisemnej. Informacje dotyczące możliwości korzystania z tej usługi zawarte sa w zakładce   pod adresem http://paleciarz.pl/reklama
 
V.WARUNKI PUBLIKACJI TREŚCI W SERWISIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
1.Użytkownik za pośrednictwem Serwisu ma możliwość zamieszczania określonych treści.
2.Treściami publikowanymi w Serwisie mogą być w szczególności ogłoszenia oraz reklamy.
3.Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu lub udostępnianiu jakichkolwiek treści w Serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik podejmujący takie działania.
4.W przypadku Uzytkowników będących przedsiębiorcami działających w związku z prowadzona działalnością zawodową lub gospodarczą Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania (edycji) treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania treści zamieszonej przez Użytkownika, bez podawania przyczyny.
5.Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia treści, które zawierają:
5.1.wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.), 
5.2.informacje obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
5.3.informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).
6.Wszystkie treści opublikowane w Serwisie stanowią własność Użytkowników, którzy je opublikowali. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez Użytkownika.
7.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Serwisu w ramach świadczenia usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
8.Treści opublikowane przez Użytkowników mogą zostać usunięte na podstawie zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej informacji o ich bezprawnym charakterze przez Usługodawcę. Tryb postępowania, związanego z zawiadomieniem Usługodawcy został opisany z rozdziale VIII Regulaminu.
9. W przypadku decyzji Operatora o odmowie publikacji ogłoszenia, w  wypadku jeśli dokonana została już płatność, Opertor dokonuje niezwłocznie jej zwrotu, nie później niż w terminie 14  dni  na konto zamawiającego w RP z którego została dokonana płatność , lub gdy nie jest to możliwe  przekazem na adres Użytkownika wskazany przy składaniu zamówienia. W przypadku odmowy publikacji związku z naruszeniami  przez Użytkownika postanowień punktów 5-5.3. niniejszego paragrafu zwracana kwota ulega pomniejszeniu o koszty przelewu lub przekazu.
 
VI.WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1.Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem oraz Konta Użytkowników, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.
2.Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.
3.Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Usługodawcy, jak również upoważnia Usługodawcy do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
4.Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Umieszczenie na Koncie treści, będących utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.  (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) wiąże się z udzieleniem Usługodawcy przez Użytkownika, nieodpłatnej Licencji na korzystanie z utworu. W przypadku udzielenia licencji przez Użytkowników nie będących konsumentami, Licencja nie doznaje żadnego ograniczenia czasowego oraz terytorialnego, w związku z tym Licencja nie wygasa w przypadku rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Serwisu lub usunięcia Konta. W zakresie Licencji wchodzą prawa do kopiowania, publikowania, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie na następujących polach eksploatacji: publiczne wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie utworu w sposób umożliwiający dostęp do niego przez nieograniczony krąg użytkowników w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich witrynach internetowych Serwisu i prezentowania tych utworów innym Użytkownikom.
 
VII.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY
1.Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością.
2.Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z Usług Elektronicznych Serwisu.
3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami jeśli doszło do nic nie z winy operatora..
4.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez Użytkownika. 
 
VIII.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE 
USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SERWIS
1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
1.1.Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@paleciarz.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny: ul.Graniczna 13, Targanice, 34-120 Andrychów Usługodawcy.
1.2.W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
1.3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
1.4.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
2.Zawiadomienie o bezprawnym charakterze treści opublikowanej w Serwisie.
2.1.Zawiadomienie związane z bezprawnym opublikowaniem treści przez Użytkownika w Serwisie może składać zwykłej formie pisemnej litem pooleconym wraz załącznikami na nośnikach lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@paleciarz.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia Usługodawca w ciągu 24 godzin podejmuje decyzję o ewentualnym ocenzurowaniu bądź usunięciu opublikowanych treści. Wszelkie inne informacje, sugestie, uwagi i problemy związane z funkcjonowaniem Serwisu należy zgłaszać na w/w adres.
2.2.W powyższej wiadomości e-mail, należy podać dane kontaktowe tj. imię i nazwisko zgłaszającego oraz adres zamieszczania.
2.3.Powyższa wiadomość musi być wiarygodna co oznacza, że musi zawierać dane opisane w ppkt. 2.23 oraz:
Øoryginał zdjęcia znajdującego się w Serwisie tj. pliku pozyskanego bezpośrednio z aparatu i nie poddanego żadnej obróbce, lub
Øpodpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z żądaniem usunięcia zdjęcia.
2.4.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie zgłoszenia jest wysyłana na adres e-mail zgłaszającego.
 
IX.WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE 
USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1.Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
1.1.Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).
1.2.Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@paleciarz.pl
1.3.Usługodawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć nieodpłatną umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, bez zachowaniem okresu wypowiedzenia. 
1.4.Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2.Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
Odstąpienie od umowy
1.W przypadku Użytkowników zawierających z Oeratorem nieodpłatne umowy o świadczenie usług droga elektroniczną Użytkownik może w każdej chwili odstąpić od umowy bez podania przyczyny.
2.W przypadku Użytkowników korzystających z usług płatnych Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia umowy z zastrzeżeniem posta-nowień punktu 6. Niniejszego paragrafu ( wyłaczenia prawa odstapienia)
3.Odstąpienie od umowy wymaga złożenia stosownego oświadczenia drogą elektroniczną, wy-słanego na adres:kontakt@paleciarz.pl. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wy-starczające jest wysłanie przez Użytkownika informacji o wykonaniu przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu. Przykładowy formularz oświadczenia stanowi załącznik nr….. do Regulaminu. Korzystanie z niego jest fakultatywne 
4.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownikowi zwracane są wszystkie otrzy-mane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Operator został poinformowany o decyzji Użytkownika o wykonaniu prawa odstą-pienia od umowy z Operatorem.
5.Zwrotu płatności Operator dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba, że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.  
6.Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w następujących przypadkach umów:
a)W których Użytkownik rozpoczął korzystanie z usługi, poprzez aktywacje ogłoszenia i jego publikację przed upływem terminu na odstąpienie od umowy ”. Za moment roz-poczęcia korzystania z usługi przyjmuje się moment publikacji ogłoszenia po doko-naniu wpłaty przez Użytkownika 
b) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo progra-my komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.Wypowiedzenie umowy przez Operatora następuje na podstawie złożenia Użytkownikowi oświadczenia woli drogą elektroniczną przez przesłanie go na adres podany przez Użytkowni-ka. Świadczenia już opłacone przez użytkownika ulegają wówczas proporcjonalnemu rozlicze-niu zgodnie z okresem ich dotychczasowej realizacji. 
8.Rozwiązanie Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatora skutkuje usunięciem za-mieszczanych ogłoszeń i blokada dostępu do konta w ramach Serwisu.

 
X.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.
2.Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Użytkownika, a nie ich wyłącznie lub ograniczenie. Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie właściwego prawa w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem
3.Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych za pośrednictwem Serwisu między Usługodawcą, a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

4.Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
5.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
6.Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
•http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
•http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
•http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
Użytkownik będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
•Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
•wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
•powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl